Privacybeleid

Home / Privacybeleid

Wij nemen respect voor de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers zeer serieus. Hieronder
We leggen uit hoe we de gegevens verzamelen en hoe we die behandelen.

1. gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Sociale reden: MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ
CIF: 74907954J
Adres: CTRA. N-340, K.M. 75,5, 11380, Tarifa (decel)
Telefoon: 657522408
Mail: INFO@SUBCIELOKITESCHOOL.COM
Activiteit: andere activiteiten N.C.O.P.
Website: WWW. SUBCIELOKITESCHOOLTarifa. com

2. toepasselijke voorschriften

Dit privacybeleid is ontworpen in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 van het EuropeesParlement en de Raad, van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, L.O. 3/2018 van 5 december, bescherming van persoonsgegevens en waarborging van de digitale rechten en de wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI).

3. beginselen die van toepassing zijn op persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende principes van toepassing:

Beginsel van rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: opdat de persoonsgegevens rechtmatig worden verzonden, is toestemming vereist of is de verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een wettelijke verplichting. De gegevens zullen op een begrijpelijke en toegankelijke manier worden verstrekt.
Principe van gegevensminimalisatie: persoonsgegevens zijn toereikend, relevant en beperkt tot de noodzaak waarvoor ze zijn verzameld.
Principe van beperking van de bewaartermijn: persoonlijke gegevens worden geannuleerd wanneer ze niet langer bruikbaar zijn voor het doel dat is verzameld.
Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden op zodanige wijze behandeld dat een adequate beveiliging wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of accidentele schade, via passende technische of organisatorische maatregelen.

4. doel van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking die wij uitvoeren op persoonsgegevens komt overeen met de volgende doeleinden:

Om te reageren op uw verzoek en u te voorzien van informatie met betrekking tot de diensten die worden aangeboden door MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ en in het bijzonder met betrekking tot andere activiteiten N.C.O.P.
De website heeft de volgende formulieren die persoonsgegevens verzamelen:
-Contact formulier: het doel is om te reageren op verzoeken van klanten en potentiële klanten. Verzamel de volgende persoonsgegevens: naam, e-mail en telefoon.
Verzenden van commerciële communicatie; nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen en beheren van de lijst van de abonnementen die door de gebruiker.
Beheer sociale netwerken: de verwerking van gegevens die worden uitgevoerd door mensen die volgers worden op sociale netwerken van de officiële pagina's van MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ, wordt beheerst door dit privacybeleid. De gegevens worden verwerkt om de aanwezigheid op het sociale netwerk correct te kunnen beheren, op de hoogte te brengen van activiteiten, producten of diensten van MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ
In het geval van het starten van het proces van het contracteren van een van onze diensten, zal verdere toestemming worden gevraagd voor het desbetreffende doel.

5. legitimizing van de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is toestemming. Door de corresponderende formulieren in te vullen en het vakje "Ik accepteer het privacybeleid" in te voeren en te klikken om de gegevens te verzenden, of door e-mails naar MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ te sturen via de accounts die hiervoor zijn ingeschakeld, verklaart de gebruiker deze privacy policy uitdrukkelijk heeft gelezen en aanvaard; ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doeleinden en voorwaarden die hierin worden uitgedrukt.

U te allen tijde de toestemming intrekken die is gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De intrekking heeft geen terugwerkende kracht

6. categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De categorieën gegevens die voor de aangegeven doeleinden moeten worden verwerkt, zijn als volgt:

Identificatiegegevens: voor-en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Andere niet-identificeerbare gegevens verkregen door middel van sommige cookies die worden gedownload naar de computer van de gebruiker tijdens het surfen op het web.

Speciaal beveiligde gegevens worden niet verwerkt.

Verplichte gegevens zullen worden onderscheiden in de formulieren voor het verzamelen van informatie. Als u besluit om ons geen van deze gegevens als verplicht te verstrekken, zullen wij niet kunnen voldoen aan het beoogde doel en zullen de gegevensverwerking of de verstrekking van de desbetreffende dienst niet worden uitgevoerd.

U garandeert dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt juist en correct zijn en dat u verantwoordelijk bent voor het meedelen van eventuele wijzigingen daarin.

7. beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn

MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ zet zich in voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers; hun vertrouwelijkheid te respecteren en deze te gebruiken binnen het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Binnen onze toewijding om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonlijke en persoonlijke gegevens te waarborgen. voorkomen dat de wijziging, het verlies, de behandeling of de onbevoegde toegang, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de Risico's waaraan ze worden blootgesteld. Niettegenstaande het bovenstaande, dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen op het Internet niet onbevonbaar zijn.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking; ervoor zorgen dat eenieder die gemachtigd is om de gegevens (personeel, medewerkers en aanbieders) te verwerken, onder de toepasselijke geheimhoudingsplicht valt.

U meer te weten komen over de beveiligingsmaatregelen die we toepassen door contact met ons op te nemen via de gegevens in sectie één van dit privacybeleid.

8. bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om te reageren op het verzoek of in het algemeen voor de duur van de zakelijke relatie of voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9. ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld

De gebruiker weet en aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens aan derden kunnen worden verstrekt wanneer dat nodig is om de doeleinden van de verwerking te verwezenlijken, waarbij in alle gevallen de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd die vereist zijn door de huidige wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ deelt gegevens met de volgende providers onder de bijbehorende Privacyvoorwaarden:

Het overeenkomstige contract voor de Commissie van de verwerking is ondertekend zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan of wettelijk verplicht.

10. gebruikersrechten

De gebruiker heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens.
Recht op rectificatie van onjuiste gegevens.
Recht om gegevens te verwijderen die niet langer nodig zijn voor de doeleinden die zijn verzameld.
Recht van beperking bij de verwerking van gegevens voor een bepaald doel.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
Recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming (bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming), met name wanneer u geen voldoening hebt verkregen in de uitoefening van uw rechten.

U uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs naar het adres vermeld in lid 1 of naar het e-mailadres INFO@SUBCIELOKITESCHOOL.COM.

11. wijzigingen in het privacybeleid

MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ kan dit Privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan het wetgevings-, jurisprudentie-of interpretatie nieuws van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming. Deze Privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld met de wettelijke kennisgeving, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, indien van toepassing, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, indien een dergelijke toegang een specialiteit inhoudt in de bescherming van Persoonsgegevens.

Pin It on Pinterest

Scroll naar top